Siirry suoraan sisältöön

Yhteisöpedagogi AMK 210 op OPS 2023: Yhteisöpedagogikoulutuksen tutkinto-ohjelma

Tunnus: YP-AMK-2023

Tutkinto:
Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Yhteisöpedagogi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Kuvaus

Humakin opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia ja rakentuvat opintokokonaisuuksista. Yhteisöpedagogitutkinto (210 opintopistettä) koostuu yhteisistä opinnoista (75 op), ammatillisista perusopinnoista (50 op) ja ammatillista suuntautumisopinnoista (65 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (20 op). Opintoihin sisältyy 30–45 op harjoittelua ja 15 op:n laajuinen opinnäytetyö. Ammatillisissa suuntautumisopinnoissa voi profiloitua järjestötyöhön, nuorisotyöhön, seikkailukasvatukseen tai työyhteisöjen kehittämiseen.

Yhteisöpedagogikoulutuksesta (AMK) valmistuu nuorisotyön, järjestötyön, työyhteisöjen kehittämisen ja seikkailukasvatuksen ammattilaiseksi. Yhteisöpedagogin ammattitaito perustuu monipuoliseen osaamiseen, vuorovaikutuksen ja yhteisön vahvistamiseen sekä osallisuuden rakentamiseen. Yhteisöpedagogi on arvostavan kohtaamisen ammattilainen, joka voi työskennellä moninaisissa tehtävissä ja toimintaympäristöissä yhteiskunnan eri sektoreilla. Yhteisöpedagogikoulutuksessa korostuu työelämän tarpeista lähtevä osaamisen kehittäminen.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelmaa on kehitetty yhdessä työelämän, opetushenkilöstön ja opiskelijoiden kanssa vastaamaan alan tulevaisuuden osaamistarpeita. Osana opetussuunnitelman kehittämistyötä on tehty oppimisympäristöjen ja -yhteisöjen konseptointia. Opiskelijat voivat opintojensa aikana osallistua opintojaksoille eli opetukseen viidessä eri oppimisympäristö ja -yhteisötyypissä. Nämä ovat verkko, kampus, kansainvälisyys, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohanke (TKI) sekä työelämä.

Opetussuunnitelmatyössä on paneuduttu opiskelijoiden valmennuksen ja ohjauksen kehittämiseen. Jokaisella opiskelijalla on opintojensa aikana mahdollisuus henkilökohtaiseen valmennukseen ja mahdollisuus rakentaa joustavasti yksilöllistä, opiskelijalähtöistä oppimispolkuaan.

Lisätiedot

Humakissa opetuksen lähtökohtana on valmennuspedagogiikka. Valmennuspedagogiikan keskeisiä elementtejä ovat työelämäperustainen ja yhteisöllinen oppiminen sekä vuorovaikutus. Opiskelijan osaaminen rakentuu sekä opetuksen että käytännön kokemuksien, kuten työelämäprojektien ja harjoitteluiden, kautta.

Valmennuspedagogiikka haastaa opiskelija asettamaan itselleen opintojen edetessä yhä vaativampia tehtäviä. Opintojaksojen osaamistavoitteet syvenevät opintojen edetessä. Opintojaksot on sisällön syvyyden ja vaativuuden perusteella luokiteltu oppija-, taitaja- ja kehittäjätasoiksi.

Yhteisöpedagogitutkinnon suuntautumisopintojen valinta seikkailukasvatukseen, työyhteisöjen kehittämiseen tai järjestö- ja nuorisotyöhön tehdään hakuvaiheessa. Seikkailukasvatuksen yhteisöpedagogikoulutus on englanninkielinen. Valinta suuntautumisesta järjestö- tai nuorisotyöhön tehdään, kun opintoja on suoritettu noin 60 op.

Kansainvälisyysosaaminen nähdään yhä tärkeämpänä osana ammatillista osaamista. Opiskelija voi vahvistaa kansainvälisyysosaamista esimerkiksi vaihto-opiskelujaksolla tai harjoittelussa ulkomaisessa työpaikassa, opintomatkalla tai kansainvälisessä hankkeessa. Yhtä lailla kansainvälisyysosaamista lisää esimerkiksi osallistuminen Humakin englanniksi toteutettaville opintojaksoille. Yhteiset opinnot ja yhteisöpedagogin ammatilliset perusopinnot ovat tarjolla myös englanniksi.

Osaamistavoitteet

Humakin ammattikorkeakoulututkintojen yhteisten opintojen osaamistavoitteet pohjautuvat kaikille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisiin kompetensseihin. Yhteiset kompetenssit ovat oppimaan oppiminen, työelämässä toimiminen, eettisyys, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus sekä ennakoiva kehittäminen. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.

Yhteisöpedagogitutkinnon osaamistavoitteet kiinnittyvät yhteisöpedagogitutkinnon kompetensseihin, jotka ovat yhteisöllinen, pedagoginen, yhteiskunnallinen ja vaikuttamis- ja kehittämisosaaminen. Näiden lisäksi painotus on vahvasti myös kansainvälisen osaamisen edistämisessä.

Yhteisöpedagogitutkinnon opetussuunnitelma pohjautuu Humakin inhimilliseen arvoperustaan ja nuorisotyön, järjestötyön, seikkailukasvatuksen ja työyhteisöjen kehittämisen erityisosaamiseen. Koulutamme osaajia, joilla on rohkeutta puolustaa ihmistä, inhimillisyyttä ja kansalaisoikeuksia.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026
YP-AMK-2023-KAKO
Humak AMK yhteiset opinnot

(Valitaan kaikki)

75
YP-AMK-2023-KATO
Työelämäosaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
KATO1 Opiskelu- ja digitaidot 5
KATO2 Urasuunnittelu 5
YP-AMK-2023-KAVU
Vuorovaikutusosaaminen

(Valitaan kaikki)

10
KAVU1 Vuorovaikutus 5
KAVU2 Työelämän tekstitaidot 5
YP-AMK-2023-KATU
Tulevaisuuden tekijät

(Valitaan kaikki)

20
KATU1 Innovaatiotoiminta 5
KATU2 Projektit ja talous 5
KATU3 Kehittävät verkostot 5
KATU4 Yritystoiminta muuttuvassa työelämässä 5
YP-AMK-2023-KAKE
Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä maailma

(Valitaan kaikki)

10
KAKE1 Ekososiaalinen sivistys ja saavutettavuus 5
KAKE2 Kohti kestävää maailmaa 5
YP-AMK-2023-KAOP
Työelämän tutkimukselliset kehittämisopinnot

(Valitaan kaikki)

25
KAOP1 Tutkimuksellisellinen kehittämistoiminta 5
KAOP2 Kehittämistyön menetelmät 5
KAOP3 Opinnäytetyö 15
YPAMPE
Ammatilliset perusopinnot

(Valitaan kaikki)

50
YPTY
Yhteisöpedagogin työkentät

(Valitaan kaikki)

20
YPTY1 Yhteisöpedagogin ammatillinen osaaminen 10
YPTY2 Ammatillinen harjoittelu 1: Yhteisöpedagogin työkenttiin tutustuminen 10
YPPE
Yhteisöllinen ja pedagoginen osaaminen

(Valitaan kaikki)

20
YPPE1 Yhteisöllinen pedagogiikka 5
YPPE2 Ohjaaminen ja toiminnalliset menetelmät 5
YPPE3 Toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen yhteiskunnassa 5
YPPE4 Ihmisoikeuksien ja moninaisuuden edistäminen 5
YPKI
Yhteisöpedagogin ammatilliset kieliopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YPKI1 Englantia yhteisöpedagogeille 5
YPKI2 Ruotsia yhteisöpedagogeille 5
YP00BZ75 Finnish language 1 5
YP00BZ76 Finnish language 2 5
YP00CA11 Työelämän tekstitaidot 5
YPAMSU
Ammatilliset suuntautumisopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 65)

65
YPAMSUNU
Ammatilliset suuntautumisopinnot/ Nuorisotyö

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
NUAM
Ammattilaiseksi nuorisotyöhön

(Valitaan kaikki)

20
NUAM1 Nuorisotyön tietoperusta ja toimintaympäristöt 5
NUAM2 Nuoruus elämänvaiheena 5
NUAM3 Ammatillinen harjoittelu 2: Kasvatuksen kentät nuorisotyössä 10
NUKO
Kohtaaminen nuorisotyössä

(Valitaan kaikki)

20
NUKO1 Ihmisoikeuskasvatus nuorisotyössä 5
NUKO2 Nuoren hyvinvoinnin vahvistaminen ja kohdennettu tuki 5
NUKO3 Ammatillinen harjoittelu 3: kohdennetun nuorisotyön kentät 10
NUKE
Kehittyvä nuorisotyö

(Valitaan kaikki)

25
NUKE1 Ajankohtaiset ilmiöt ja tutkimustieto nuorisotyössä 5
NUKE2 Nuorisopolitikka ja nuorisotyön vaikuttavuus 5
NUKE3 Ammatillinen harjoittelu 4: nuorisotyötä kehittävä harjoittelu 15
YPAMSUTY
Ammatilliset suuntautumisopinnot / Työyhteisöjen kehittäminen

(Valitaan kaikki)

65
TYTY
Yhteistoiminta työhyvinvoinnin perustana

(Valitaan kaikki)

20
TYTY1 Työsuhdeasiat ja yhteistoiminta 5
TYTY2 Työsuojelu ja työturvallisuus 5
TYTY3 Työterveys ja työhyvinvointi 5
TYTY4 Ammatillinen harjoittelu 2: Työyhteisö työhyvinvoinnin kehittäjänä 5
TYRA
Työelämän muuttuvat rakenteet

(Valitaan kaikki)

20
TYRA1 Muuttuva työelämä 5
TYRA2 Työpolitiikka 5
TYRA3 Monimuotoisen työn kehittäminen 5
TYRA4 Organisaatioiden toimintakulttuurien uudistaminen 5
TYKO
Oppiminen ja kehittäminen työyhteisöissä

(Valitaan kaikki)

25
TYKO1 Työyhteisö työn ja työprosessien kehittäjänä 5
TYKO2 Työyhteisön osaamisen kehittäminen 5
TYKO3 Ammatillinen harjoittelu 3: Työyhteisöä kehittävä harjoittelu 15
YPAMSUAD
Ammatilliset suuntautumisopinnot / Adventure Education

(Valitaan kaikki)

65
ADME
Outdoor skills and adventure education methods

(Valitaan kaikki)

25
ADME1 Outdoor skills in adventure education 10
ADME2 Adventure education methods 5
ADME3 Applying outdoor skills and adventure education methods 10
ADPE
Pedagogical Skills in Adventure Education

(Valitaan kaikki)

20
ADPE1 Experiential learning 5
ADPE2 Leadership in adventure education 5
ADPE3 Applications of leadership in adventure education 5
ADPE4 Adventure education processes 5
ADPRA
Practical training

(Valitaan kaikki)

20
ADPE5 Practical training 2: Applying pedagogical skills in adventure education 10
ADPRA1 Practical training 3: Developing adventure education programming 10
YPAMSUJÄ
Ammatilliset suuntautumisopinnot / Järjestötyö

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
JÄMU
Järjestöt muutoksessa

(Valitaan kaikki)

20
JÄMU1 Järjestötoiminta ja talous 5
JÄMU2 Järjestöt yhteisöinä 5
JÄMU3 Ammatillinen harjoittelu 2: Ammatillinen työ järjestöissä 10
JÄVA
Vaikuttavat ja verkostoituvat järjestöt

(Valitaan kaikki)

20
JÄVA1 Viestintä ja vaikuttamistyö järjestöissä 5
JÄVA2 Verkostotyö ja yhteiskehittäminen järjestöissä 5
JÄVA3 Ammatillinen harjoittelu 3: Viestintä ja verkostotyö järjestöissä 10
JÄEN
Ennakointi ja johtaminen järjestöissä

(Valitaan kaikki)

25
JÄEN1 Ennakoiva työ järjestöissä 5
JÄEN2 Johtaminen ja yhteisötaidot järjestöissä 5
JÄEN3 Ammatillinen harjoittelu 4: Järjestötyötä kehittävä harjoittelu 15
VAPVA
Vapaasti valittavat

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
VAPHU
Humak-tasoiset vapaasti valittavat

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
VAPHU1 Kansainvälinen vaihto 3
VAPHU2 Tutorina toimiminen 10
VAPHU3 Opiskelija-aktiivina toimiminen 10
VAPHU4 Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3
VAPHU5 Englannin kielen valmentavat opinnot 3
VAPHU6 Englanninkielinen kirjallisuus 3
VAPHU7 Ruotsinkielinen kirjallisuus 3
VAPHU8 Swedish for beginners 1 5
VAPHU9 Otetta opintoihin 2
VA00CA20 Suomea suomeksi edistyneille 5
VA00BZ77 Lukupiiri 5
VAPKU
Kutun vapaasti valittavat

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
VAPKU1
Vapaaehtoistyön johtaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

5 - 15
VA00CA18 Vapaaehtoistyön johtaminen 5
VAPKU1B Vapaaehtoiskoordinaattorin työkalupakki 5
VAPKU1C Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5
VAPKU2 Luovien alojen liiketoiminnan kehittäminen 10
VAPKU3 Henkilökohtaisen talouden hallinta 5
VAPKU4 Kulttuurituottajan osaamisen syventäminen 1 - 20
VAPTU
Tulkkauksen vapaasti valittavat

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
VAPTU1 Tulkkauksen loppukoe 2
VAPTU2 Tulkin osaamisen syventäminen 1 - 20
VAPTU3 Mielikuvasta viittomiseen 5
VAPTU4 Kansainvälinen viittominen 5
VAPTU5 Vuorovaikutuksen monimuotoisuus työelämässä 5
VAPTU6 Tukiviittomien alkeet 2
VAYP
YP vapaasti valittavat

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
VAYP1 Yhteisöpedagogin osaamisen syventäminen 1 - 20
VAYP2 Pelikasvatus nuorisotyössä 1 5
VAYP3 Pelikasvatus nuorisotyössä 2 5
VAYP4 Seikkailukasvattajan tekniset taidot: Melontaohjaajan todistus 3
VAYP5 Seikkailukasvattajan tekniset taidot: Köysitoiminnan ohjaajatestit 3
VAYP6 Yhteisölliset ja osallistavat menetelmät verkossa 5
Yhteensä 210 62.5 192.5 120 10 32.5 30 92.5 100 80 40 10 32.5 15 15 92.5 50.1 50.1 80 20.1 20.1 10

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YP-AMK-2023-KAKO
Humak AMK yhteiset opinnot

(Valitaan kaikki)

75
YP-AMK-2023-KATO
Työelämäosaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
KATO1 Opiskelu- ja digitaidot 5
KATO2 Urasuunnittelu 5
YP-AMK-2023-KAVU
Vuorovaikutusosaaminen

(Valitaan kaikki)

10
KAVU1 Vuorovaikutus 5
KAVU2 Työelämän tekstitaidot 5
YP-AMK-2023-KATU
Tulevaisuuden tekijät

(Valitaan kaikki)

20
KATU1 Innovaatiotoiminta 5
KATU2 Projektit ja talous 5
KATU3 Kehittävät verkostot 5
KATU4 Yritystoiminta muuttuvassa työelämässä 5
YP-AMK-2023-KAKE
Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä maailma

(Valitaan kaikki)

10
KAKE1 Ekososiaalinen sivistys ja saavutettavuus 5
KAKE2 Kohti kestävää maailmaa 5
YP-AMK-2023-KAOP
Työelämän tutkimukselliset kehittämisopinnot

(Valitaan kaikki)

25
KAOP1 Tutkimuksellisellinen kehittämistoiminta 5
KAOP2 Kehittämistyön menetelmät 5
KAOP3 Opinnäytetyö 15
YPAMPE
Ammatilliset perusopinnot

(Valitaan kaikki)

50
YPTY
Yhteisöpedagogin työkentät

(Valitaan kaikki)

20
YPTY1 Yhteisöpedagogin ammatillinen osaaminen 10
YPTY2 Ammatillinen harjoittelu 1: Yhteisöpedagogin työkenttiin tutustuminen 10
YPPE
Yhteisöllinen ja pedagoginen osaaminen

(Valitaan kaikki)

20
YPPE1 Yhteisöllinen pedagogiikka 5
YPPE2 Ohjaaminen ja toiminnalliset menetelmät 5
YPPE3 Toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen yhteiskunnassa 5
YPPE4 Ihmisoikeuksien ja moninaisuuden edistäminen 5
YPKI
Yhteisöpedagogin ammatilliset kieliopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

10
YPKI1 Englantia yhteisöpedagogeille 5
YPKI2 Ruotsia yhteisöpedagogeille 5
YP00BZ75 Finnish language 1 5
YP00BZ76 Finnish language 2 5
YP00CA11 Työelämän tekstitaidot 5
YPAMSU
Ammatilliset suuntautumisopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 65)

65
YPAMSUNU
Ammatilliset suuntautumisopinnot/ Nuorisotyö

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
NUAM
Ammattilaiseksi nuorisotyöhön

(Valitaan kaikki)

20
NUAM1 Nuorisotyön tietoperusta ja toimintaympäristöt 5
NUAM2 Nuoruus elämänvaiheena 5
NUAM3 Ammatillinen harjoittelu 2: Kasvatuksen kentät nuorisotyössä 10
NUKO
Kohtaaminen nuorisotyössä

(Valitaan kaikki)

20
NUKO1 Ihmisoikeuskasvatus nuorisotyössä 5
NUKO2 Nuoren hyvinvoinnin vahvistaminen ja kohdennettu tuki 5
NUKO3 Ammatillinen harjoittelu 3: kohdennetun nuorisotyön kentät 10
NUKE
Kehittyvä nuorisotyö

(Valitaan kaikki)

25
NUKE1 Ajankohtaiset ilmiöt ja tutkimustieto nuorisotyössä 5
NUKE2 Nuorisopolitikka ja nuorisotyön vaikuttavuus 5
NUKE3 Ammatillinen harjoittelu 4: nuorisotyötä kehittävä harjoittelu 15
YPAMSUTY
Ammatilliset suuntautumisopinnot / Työyhteisöjen kehittäminen

(Valitaan kaikki)

65
TYTY
Yhteistoiminta työhyvinvoinnin perustana

(Valitaan kaikki)

20
TYTY1 Työsuhdeasiat ja yhteistoiminta 5
TYTY2 Työsuojelu ja työturvallisuus 5
TYTY3 Työterveys ja työhyvinvointi 5
TYTY4 Ammatillinen harjoittelu 2: Työyhteisö työhyvinvoinnin kehittäjänä 5
TYRA
Työelämän muuttuvat rakenteet

(Valitaan kaikki)

20
TYRA1 Muuttuva työelämä 5
TYRA2 Työpolitiikka 5
TYRA3 Monimuotoisen työn kehittäminen 5
TYRA4 Organisaatioiden toimintakulttuurien uudistaminen 5
TYKO
Oppiminen ja kehittäminen työyhteisöissä

(Valitaan kaikki)

25
TYKO1 Työyhteisö työn ja työprosessien kehittäjänä 5
TYKO2 Työyhteisön osaamisen kehittäminen 5
TYKO3 Ammatillinen harjoittelu 3: Työyhteisöä kehittävä harjoittelu 15
YPAMSUAD
Ammatilliset suuntautumisopinnot / Adventure Education

(Valitaan kaikki)

65
ADME
Outdoor skills and adventure education methods

(Valitaan kaikki)

25
ADME1 Outdoor skills in adventure education 10
ADME2 Adventure education methods 5
ADME3 Applying outdoor skills and adventure education methods 10
ADPE
Pedagogical Skills in Adventure Education

(Valitaan kaikki)

20
ADPE1 Experiential learning 5
ADPE2 Leadership in adventure education 5
ADPE3 Applications of leadership in adventure education 5
ADPE4 Adventure education processes 5
ADPRA
Practical training

(Valitaan kaikki)

20
ADPE5 Practical training 2: Applying pedagogical skills in adventure education 10
ADPRA1 Practical training 3: Developing adventure education programming 10
YPAMSUJÄ
Ammatilliset suuntautumisopinnot / Järjestötyö

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
JÄMU
Järjestöt muutoksessa

(Valitaan kaikki)

20
JÄMU1 Järjestötoiminta ja talous 5
JÄMU2 Järjestöt yhteisöinä 5
JÄMU3 Ammatillinen harjoittelu 2: Ammatillinen työ järjestöissä 10
JÄVA
Vaikuttavat ja verkostoituvat järjestöt

(Valitaan kaikki)

20
JÄVA1 Viestintä ja vaikuttamistyö järjestöissä 5
JÄVA2 Verkostotyö ja yhteiskehittäminen järjestöissä 5
JÄVA3 Ammatillinen harjoittelu 3: Viestintä ja verkostotyö järjestöissä 10
JÄEN
Ennakointi ja johtaminen järjestöissä

(Valitaan kaikki)

25
JÄEN1 Ennakoiva työ järjestöissä 5
JÄEN2 Johtaminen ja yhteisötaidot järjestöissä 5
JÄEN3 Ammatillinen harjoittelu 4: Järjestötyötä kehittävä harjoittelu 15
VAPVA
Vapaasti valittavat
20
VAPHU
Humak-tasoiset vapaasti valittavat

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
VAPHU1 Kansainvälinen vaihto 3
VAPHU2 Tutorina toimiminen 10
VAPHU3 Opiskelija-aktiivina toimiminen 10
VAPHU4 Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3
VAPHU5 Englannin kielen valmentavat opinnot 3
VAPHU6 Englanninkielinen kirjallisuus 3
VAPHU7 Ruotsinkielinen kirjallisuus 3
VAPHU8 Swedish for beginners 1 5
VAPHU9 Otetta opintoihin 2
VA00CA20 Suomea suomeksi edistyneille 5
VA00BZ77 Lukupiiri 5
VAPKU
Kutun vapaasti valittavat

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
VAPKU1
Vapaaehtoistyön johtaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

5 - 15
VA00CA18 Vapaaehtoistyön johtaminen 5
VAPKU1B Vapaaehtoiskoordinaattorin työkalupakki 5
VAPKU1C Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5
VAPKU2 Luovien alojen liiketoiminnan kehittäminen 10
VAPKU3 Henkilökohtaisen talouden hallinta 5
VAPKU4 Kulttuurituottajan osaamisen syventäminen 1 - 20
VAPTU
Tulkkauksen vapaasti valittavat

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
VAPTU1 Tulkkauksen loppukoe 2
VAPTU2 Tulkin osaamisen syventäminen 1 - 20
VAPTU3 Mielikuvasta viittomiseen 5
VAPTU4 Kansainvälinen viittominen 5
VAPTU5 Vuorovaikutuksen monimuotoisuus työelämässä 5
VAPTU6 Tukiviittomien alkeet 2
VAYP
YP vapaasti valittavat

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
VAYP1 Yhteisöpedagogin osaamisen syventäminen 1 - 20
VAYP2 Pelikasvatus nuorisotyössä 1 5
VAYP3 Pelikasvatus nuorisotyössä 2 5
VAYP4 Seikkailukasvattajan tekniset taidot: Melontaohjaajan todistus 3
VAYP5 Seikkailukasvattajan tekniset taidot: Köysitoiminnan ohjaajatestit 3
VAYP6 Yhteisölliset ja osallistavat menetelmät verkossa 5