Siirry suoraan sisältöön

Tulkki AMK 240 OPS 2023: Viittomakielen tulkkauksen tutkinto-ohjelma

Tunnus: TU-AMK-2023

Tutkinto:
Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tulkki (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Kuvaus

Humakin opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia ja rakentuvat opintokokonaisuuksista. Tulkki (AMK) -tutkinto (240 opintopistettä) koostuu yhteisistä opinnoista (75 op), ammatillisista perusopinnoista (55 op) ja ammatillista suuntautumisopinnoista (75 op), ammatillisista syventävistä opinnoista (15 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (20 op). Opintoihin sisältyy vähintään 30 op harjoittelua ja 15 op:n laajuinen opinnäytetyö. Ammatillisissa suuntautumisopinnoissa voi profiloitua joko viittomakielen tulkkaukseen tai tulkkaukseen ja kommunikaatio-ohjaukseen.

Tulkkikoulutuksesta valmistuu tulkkauksen, kääntämisen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja kielellisen saavutettavuuden asiantuntijoita. Ammattitaidon perustan luovat kielitaito, vuorovaikutusosaaminen, laaja yleissivistys, ammattietiikka ja tulkkausprosessin hallinta sekä kulttuurien tuntemus.

Tulkkikoulutuksesta valmistuvat ammattilaiset mahdollistavat osaltaan kielellisten oikeuksien ja kielellisen saavutettavuuden toteutumisen sekä tasavertaisen osallistumisen yhteiskunnan toimintaan. Tulkin työtä ohjaa Suomessa lainsäädäntö, mm. laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelmaa on kehitetty yhdessä työelämän, opetushenkilöstön ja opiskelijoiden kanssa vastaamaan alan tulevaisuuden osaamistarpeita. Opetuksen toteutuksessa huomioidaan opiskelijakyselyistä ja alumniverkostoista saatava tieto.

Opiskelijat voivat opintojensa aikana opiskella eri oppimisyhteisöissä; verkossa, kampuksella, kansainvälisissä ympäristöissä, työelämässä ja TKI-toiminnassa (eli tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa).

Opetussuunnitelman kehittämistyön keskiössä on myös opiskelijoiden valmennuksen ja ohjauksen kehittäminen. Jokaisella opiskelijalla on opintojensa aikana mahdollisuus henkilökohtaiseen valmennukseen ja mahdollisuus rakentaa joustavasti yksilöllistä, opiskelijalähtöistä oppimispolkuaan.

Lisätiedot

Humakissa opetuksen lähtökohtana on valmennuspedagogiikka. Valmennuspedagogiikan keskeisiä elementtejä ovat työelämäperustainen ja yhteisöllinen oppiminen sekä vuorovaikutus. Opiskelijan osaaminen rakentuu sekä opetuksen että käytännön kokemuksien, kuten työelämäprojektien ja harjoitteluiden, kautta.

Tulkkikoulutus haastaa opiskelija asettamaan itselleen opintojen edetessä yhä vaativampia tehtäviä. Opintojaksojen osaamistavoitteet syvenevät opintojen edetessä. Opintojaksot on sisällön syvyyden ja vaativuuden perusteella luokiteltu tasoille oppija, taitaja ja kehittäjä. Opintojen alussa opiskelija on oppija, opintojen edetessä opiskelija on taitaja ja soveltaja ja opintojen loppuvaiheessa opiskelija on tutkiva ja osallistuva kehittäjä.

Jo Tulkki (AMK) -tutkintoon haettaessa valitaan suuntautumisvaihtoehto: Viittomakielen tulkkaus tai Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus.

Viittomakielen tulkkauksessa keskitytään suomalaiseen viittomakieleen ja tulkkaukseen. Koulutukseen hyväksytään myös kuuroja opiskelijoita. Opinnot haastavat uuden kielen ja kulttuurin oppimiseen, mikä on antoisaa, mutta vaatii aktiivista panostusta opiskelijalta.

Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus -koulutuksesta valmistuu vuorovaikutuksen ja kommunikointia tukevien keinojen asiantuntijoita. He voivat toimia tulkkina eri-ikäisille asiakkaille, joilla on puhe- ja kommunikaatiovaikeuksia. Tämän lisäksi vahva pedagoginen osaaminen luo perustan vuorovaikutuskäytänteiden kehittämiseen. Koulutuksesta valmistunut tulkki voi toimia kommunikaation ohjaus-, neuvonta- ja valmennustehtävissä.

Koulutuksen lopussa opiskelija voi syventää osaamistaan joko kielellisen saavutettavuuden, pedagogiikan, kirjoitustulkkauksen tai kuurosokeille tulkkauksen parissa.

Kansainvälisyysosaamistaan opiskelija voi vahvistaa esimerkiksi vaihto-opiskelujaksolla tai harjoittelussa ulkomaisessa työpaikassa, opintomatkalla tai kansainvälisessä hankkeessa. Lisäksi Humakin yhteisiä opintoja voi suorittaa myös englanniksi.

Osaamistavoitteet

Humakin ammattikorkeakoulututkintojen yhteisten opintojen osaamistavoitteet pohjautuvat kaikille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisiin kompetensseihin (https://opiskelijanopas.humak.fi/?page_id=920#Yhteiset_kompetenssit). Yhteiset kompetenssit ovat oppimaan oppiminen, työelämässä toimiminen, eettisyys, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus sekä ennakoiva kehittäminen. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.

Tulkki (AMK) -tutkinnon osaamistavoitteet perustuvat Tulkki (AMK) -tutkinnon alakohtaisiin kompetensseihin (https://opiskelijanopas.humak.fi/?page_id=920#Koulutuskohtaiset_kompetenssit). Kompetenssit jaetaan neljään teemaan: tulkin ammatillinen osaaminen, tulkkaustaidot ja työkielten osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, monikulttuurisuus- ja toimintaympäristöosaaminen.

Tulkki AMK -tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto. Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä sijoittuu tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen ja kansallisen viitekehyksen tasolle 6.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027
TU-AMK-2023-KAKO
Humak AMK yhteiset opinnot

(Valitaan kaikki)

75
TU-AMK-2023-KATO
Työelämäosaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
KATO1 Opiskelu- ja digitaidot 5
KATO2 Urasuunnittelu 5
TU-AMK-2023-KAVU
Vuorovaikutusosaaminen

(Valitaan kaikki)

10
KAVU1 Vuorovaikutus 5
KAVU2 Työelämän tekstitaidot 5
TU-AMK-2023-KATU
Tulevaisuuden tekijät

(Valitaan kaikki)

20
KATU1 Innovaatiotoiminta 5
KATU2 Projektit ja talous 5
KATU3 Kehittävät verkostot 5
KATU4 Yritystoiminta muuttuvassa työelämässä 5
TU-AMK-2023-KAKE
Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä maailma

(Valitaan kaikki)

10
KAKE1 Ekososiaalinen sivistys ja saavutettavuus 5
KAKE2 Kohti kestävää maailmaa 5
TU-AMK-2023-KAOP
Työelämän tutkimukselliset kehittämisopinnot

(Valitaan kaikki)

25
KAOP1 Tutkimuksellisellinen kehittämistoiminta 5
KAOP2 Kehittämistyön menetelmät 5
KAOP3 Opinnäytetyö 15
TUAMPE
Ammatilliset perusopinnot

(Valitaan kaikki)

55
TUPE
Tulkkauksen perusteet

(Valitaan kaikki)

10
TUPE1 Tulkkauspalvelun perusteet 5
TUPE2 Tulkkauksen taustat ja teoriat 5
TUSA
Kielellinen saavutettavuus

(Valitaan kaikki)

15
TUSA1 Mitä kieli on? 5
TUSA2 Kieli ja teknologia 5
TUSA3 Kieli työvälineenä 5
TUVO
Viittomakielen oppija

(Valitaan kaikki)

20
TUVO1 Johdatus viittomakieleen 5
TUVO2 Viittomakieli arkielämässä 5
TUVO3 Viittomakieli yhteiskunnassa 5
TUVO4 Viittomakielen rakenne 5
TUKI
Tulkin ammatilliset kieliopinnot

(Valitaan kaikki)

10
TUKI1 Englantia tulkeille 5
TUKI2 Ruotsia tulkeille 5
TUAMSU
Ammatilliset suuntautumisopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 75)

75
TUAMSUVI
Ammatilliset suuntautumisopinnot / Viittomakielen tulkkaus

(Valitaan opintopisteitä: 75)

75
TUVI
Viittomakielen taitaja

(Valitaan kaikki)

20
TUVI1 Kuurojen yhteisöt 5
TUVI2 Varmuutta viittomiseen 5
TUVI3 Viittomakielen taidon kehittäminen 5
TUVI4 Viittomakielen moninaisuus 5
TUVK
Viittomakielen tulkkaus

(Valitaan kaikki)

30
TUVK1 Kääntäminen osana tulkkausta 5
TUVK2 Monologin tulkkaus 1 5
TUVK3 Dialogin tulkkaus 1 5
TUVK4 Monologin tulkkaus 2 5
TUVK5 Dialogin tulkkaus 2 5
TUVK6 Kuvailu 5
TUHA
Viittomakielen tulkkauksen harjoittelu

(Valitaan kaikki)

25
TUHA1 Verkostoiva harjoittelu 5
TUHA2 Tulkin työn moninaisuus 5
TUHA3 Tulkkaus ja valmistautuminen 5
TUHA4 Tulkkauksen harjoittelu 1 5
TUHA5 Tulkkauksen harjoittelu 2 5
TUAMSUKO
Ammatilliset suuntautumisopinnot / Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus

(Valitaan opintopisteitä: 75)

75
TUKO
Kommunikointia tukevat keinot ja menetelmät

(Valitaan kaikki)

25
TUKO1 Tulkin ja kommunikaatio-ohjaajan moninainen asiakaskunta 5
TUKO2 Kuvakommunikointi ja kommunikoinnin apuvälineet 5
TUKO3 Viitotut ja keholliset kommunikointikeinot 5
TUKO4 Selkoilmaisu 5
TUKO5 Kommunikointia tukevien keinojen harjoittelu 5
TUPU
Puhetulkkaus

(Valitaan kaikki)

20
TUPU1 Puhetulkkauksen perusteet 5
TUPU2 Tulkki vuorovaikutustilanteissa 5
TUPU3 Puhetulkkauksen harjoittelu 10
TUOH
Kommunikointikeinojen ohjaus

(Valitaan kaikki)

30
TUOH1 Yksilön elämänkaari ja vuorovaikutuksen tukeminen 5
TUOH2 Kommunikaatio-ohjauksen taustat ja teoriat 5
TUOH3 Kommunikaatio-ohjauksen suunnittelu ja arviointi 5
TUOH4 Kommunikaatio-ohjauksen toteutus ja materiaalit 5
TUOH5 Kommunikaatio-ohjauksen harjoittelu 10
TUAMSY
Ammatilliset syventävät opinnot

(Valitaan yksi)

15
TSKS
Kuurosokeille tulkkaus

(Valitaan kaikki)

15
TSKS1 Kuurosokeille tulkkauksen monimuotoisuus 5
TSKS2 Tulkkaus rajoittuneeseen näkökenttään ja taktiilisti 5
TSKS3 Kuurosokeille tulkkauksen harjoittelu 5
TSKT
Kirjoitustulkkaus

(Valitaan kaikki)

15
TSKT1 Kirjoitustulkkauksen perusteet 5
TSKT2 Kirjoitustulkkauksen menetelmät 5
TSKT3 Kirjoitustulkkauksen harjoittelu 5
TSKI
Kielellisen saavutettavuuden kehittäminen

(Valitaan kaikki)

15
TSKI1 Vuorovaikutuksen saavutettavuuden arviointi 5
TSKI2 Kielellinen saavutettavuus: Projekti 5
TSKI3 Kielellinen saavutettavuus: Harjoittelu 5
TSPE
Pedagogisen osaamisen kehittäminen

(Valitaan kaikki)

15
TSPE1 Saavutettava verkkopedagogiikka 5
TSPE2 Pedagoginen osaaminen: Projekti 5
TSPE3 Pedagoginen osaaminen: Harjoittelu 5
VAPVA
Vapaasti valittavat

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

20
VAPHU
Humak-tasoiset vapaasti valittavat

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
VAPHU1 Kansainvälinen vaihto 3
VAPHU2 Tutorina toimiminen 10
VAPHU3 Opiskelija-aktiivina toimiminen 10
VAPHU4 Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3
VAPHU5 Englannin kielen valmentavat opinnot 3
VAPHU6 Englanninkielinen kirjallisuus 3
VAPHU7 Ruotsinkielinen kirjallisuus 3
VAPHU8 Swedish for beginners 1 5
VAPHU9 Otetta opintoihin 2
VA00CA20 Suomea suomeksi edistyneille 5
VA00BZ77 Lukupiiri 5
VAPKU
Kutun vapaasti valittavat

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
VAPKU1
Vapaaehtoistyön johtaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

5 - 15
VA00CA18 Vapaaehtoistyön johtaminen 5
VAPKU1B Vapaaehtoiskoordinaattorin työkalupakki 5
VAPKU1C Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5
VAPKU2 Luovien alojen liiketoiminnan kehittäminen 10
VAPKU3 Henkilökohtaisen talouden hallinta 5
VAPKU4 Kulttuurituottajan osaamisen syventäminen 1 - 20
VAPTU
Tulkkauksen vapaasti valittavat

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
VAPTU1 Tulkkauksen loppukoe 2
VAPTU2 Tulkin osaamisen syventäminen 1 - 20
VAPTU3 Mielikuvasta viittomiseen 5
VAPTU4 Kansainvälinen viittominen 5
VAPTU5 Vuorovaikutuksen monimuotoisuus työelämässä 5
VAPTU6 Tukiviittomien alkeet 2
VAYP
YP vapaasti valittavat

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
VAYP1 Yhteisöpedagogin osaamisen syventäminen 1 - 20
VAYP2 Pelikasvatus nuorisotyössä 1 5
VAYP3 Pelikasvatus nuorisotyössä 2 5
VAYP4 Seikkailukasvattajan tekniset taidot: Melontaohjaajan todistus 3
VAYP5 Seikkailukasvattajan tekniset taidot: Köysitoiminnan ohjaajatestit 3
VAYP6 Yhteisölliset ja osallistavat menetelmät verkossa 5
Yhteensä 240 55 60 60 30 27.5 27.5 27.5 32.5 27.5 32.5 15 15 27.5 13.9 13.9 27.5 16.3 16.3 27.5 16.3 16.3 15 7.5 7.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
TU-AMK-2023-KAKO
Humak AMK yhteiset opinnot

(Valitaan kaikki)

75
TU-AMK-2023-KATO
Työelämäosaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
KATO1 Opiskelu- ja digitaidot 5
KATO2 Urasuunnittelu 5
TU-AMK-2023-KAVU
Vuorovaikutusosaaminen

(Valitaan kaikki)

10
KAVU1 Vuorovaikutus 5
KAVU2 Työelämän tekstitaidot 5
TU-AMK-2023-KATU
Tulevaisuuden tekijät

(Valitaan kaikki)

20
KATU1 Innovaatiotoiminta 5
KATU2 Projektit ja talous 5
KATU3 Kehittävät verkostot 5
KATU4 Yritystoiminta muuttuvassa työelämässä 5
TU-AMK-2023-KAKE
Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä maailma

(Valitaan kaikki)

10
KAKE1 Ekososiaalinen sivistys ja saavutettavuus 5
KAKE2 Kohti kestävää maailmaa 5
TU-AMK-2023-KAOP
Työelämän tutkimukselliset kehittämisopinnot

(Valitaan kaikki)

25
KAOP1 Tutkimuksellisellinen kehittämistoiminta 5
KAOP2 Kehittämistyön menetelmät 5
KAOP3 Opinnäytetyö 15
TUAMPE
Ammatilliset perusopinnot

(Valitaan kaikki)

55
TUPE
Tulkkauksen perusteet

(Valitaan kaikki)

10
TUPE1 Tulkkauspalvelun perusteet 5
TUPE2 Tulkkauksen taustat ja teoriat 5
TUSA
Kielellinen saavutettavuus

(Valitaan kaikki)

15
TUSA1 Mitä kieli on? 5
TUSA2 Kieli ja teknologia 5
TUSA3 Kieli työvälineenä 5
TUVO
Viittomakielen oppija

(Valitaan kaikki)

20
TUVO1 Johdatus viittomakieleen 5
TUVO2 Viittomakieli arkielämässä 5
TUVO3 Viittomakieli yhteiskunnassa 5
TUVO4 Viittomakielen rakenne 5
TUKI
Tulkin ammatilliset kieliopinnot

(Valitaan kaikki)

10
TUKI1 Englantia tulkeille 5
TUKI2 Ruotsia tulkeille 5
TUAMSU
Ammatilliset suuntautumisopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 75)

75
TUAMSUVI
Ammatilliset suuntautumisopinnot / Viittomakielen tulkkaus

(Valitaan opintopisteitä: 75)

75
TUVI
Viittomakielen taitaja

(Valitaan kaikki)

20
TUVI1 Kuurojen yhteisöt 5
TUVI2 Varmuutta viittomiseen 5
TUVI3 Viittomakielen taidon kehittäminen 5
TUVI4 Viittomakielen moninaisuus 5
TUVK
Viittomakielen tulkkaus

(Valitaan kaikki)

30
TUVK1 Kääntäminen osana tulkkausta 5
TUVK2 Monologin tulkkaus 1 5
TUVK3 Dialogin tulkkaus 1 5
TUVK4 Monologin tulkkaus 2 5
TUVK5 Dialogin tulkkaus 2 5
TUVK6 Kuvailu 5
TUHA
Viittomakielen tulkkauksen harjoittelu

(Valitaan kaikki)

25
TUHA1 Verkostoiva harjoittelu 5
TUHA2 Tulkin työn moninaisuus 5
TUHA3 Tulkkaus ja valmistautuminen 5
TUHA4 Tulkkauksen harjoittelu 1 5
TUHA5 Tulkkauksen harjoittelu 2 5
TUAMSUKO
Ammatilliset suuntautumisopinnot / Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus

(Valitaan opintopisteitä: 75)

75
TUKO
Kommunikointia tukevat keinot ja menetelmät

(Valitaan kaikki)

25
TUKO1 Tulkin ja kommunikaatio-ohjaajan moninainen asiakaskunta 5
TUKO2 Kuvakommunikointi ja kommunikoinnin apuvälineet 5
TUKO3 Viitotut ja keholliset kommunikointikeinot 5
TUKO4 Selkoilmaisu 5
TUKO5 Kommunikointia tukevien keinojen harjoittelu 5
TUPU
Puhetulkkaus

(Valitaan kaikki)

20
TUPU1 Puhetulkkauksen perusteet 5
TUPU2 Tulkki vuorovaikutustilanteissa 5
TUPU3 Puhetulkkauksen harjoittelu 10
TUOH
Kommunikointikeinojen ohjaus

(Valitaan kaikki)

30
TUOH1 Yksilön elämänkaari ja vuorovaikutuksen tukeminen 5
TUOH2 Kommunikaatio-ohjauksen taustat ja teoriat 5
TUOH3 Kommunikaatio-ohjauksen suunnittelu ja arviointi 5
TUOH4 Kommunikaatio-ohjauksen toteutus ja materiaalit 5
TUOH5 Kommunikaatio-ohjauksen harjoittelu 10
TUAMSY
Ammatilliset syventävät opinnot

(Valitaan yksi)

15
TSKS
Kuurosokeille tulkkaus

(Valitaan kaikki)

15
TSKS1 Kuurosokeille tulkkauksen monimuotoisuus 5
TSKS2 Tulkkaus rajoittuneeseen näkökenttään ja taktiilisti 5
TSKS3 Kuurosokeille tulkkauksen harjoittelu 5
TSKT
Kirjoitustulkkaus

(Valitaan kaikki)

15
TSKT1 Kirjoitustulkkauksen perusteet 5
TSKT2 Kirjoitustulkkauksen menetelmät 5
TSKT3 Kirjoitustulkkauksen harjoittelu 5
TSKI
Kielellisen saavutettavuuden kehittäminen

(Valitaan kaikki)

15
TSKI1 Vuorovaikutuksen saavutettavuuden arviointi 5
TSKI2 Kielellinen saavutettavuus: Projekti 5
TSKI3 Kielellinen saavutettavuus: Harjoittelu 5
TSPE
Pedagogisen osaamisen kehittäminen

(Valitaan kaikki)

15
TSPE1 Saavutettava verkkopedagogiikka 5
TSPE2 Pedagoginen osaaminen: Projekti 5
TSPE3 Pedagoginen osaaminen: Harjoittelu 5
VAPVA
Vapaasti valittavat
20
VAPHU
Humak-tasoiset vapaasti valittavat

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
VAPHU1 Kansainvälinen vaihto 3
VAPHU2 Tutorina toimiminen 10
VAPHU3 Opiskelija-aktiivina toimiminen 10
VAPHU4 Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3
VAPHU5 Englannin kielen valmentavat opinnot 3
VAPHU6 Englanninkielinen kirjallisuus 3
VAPHU7 Ruotsinkielinen kirjallisuus 3
VAPHU8 Swedish for beginners 1 5
VAPHU9 Otetta opintoihin 2
VA00CA20 Suomea suomeksi edistyneille 5
VA00BZ77 Lukupiiri 5
VAPKU
Kutun vapaasti valittavat

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
VAPKU1
Vapaaehtoistyön johtaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

5 - 15
VA00CA18 Vapaaehtoistyön johtaminen 5
VAPKU1B Vapaaehtoiskoordinaattorin työkalupakki 5
VAPKU1C Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen 5
VAPKU2 Luovien alojen liiketoiminnan kehittäminen 10
VAPKU3 Henkilökohtaisen talouden hallinta 5
VAPKU4 Kulttuurituottajan osaamisen syventäminen 1 - 20
VAPTU
Tulkkauksen vapaasti valittavat

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
VAPTU1 Tulkkauksen loppukoe 2
VAPTU2 Tulkin osaamisen syventäminen 1 - 20
VAPTU3 Mielikuvasta viittomiseen 5
VAPTU4 Kansainvälinen viittominen 5
VAPTU5 Vuorovaikutuksen monimuotoisuus työelämässä 5
VAPTU6 Tukiviittomien alkeet 2
VAYP
YP vapaasti valittavat

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
VAYP1 Yhteisöpedagogin osaamisen syventäminen 1 - 20
VAYP2 Pelikasvatus nuorisotyössä 1 5
VAYP3 Pelikasvatus nuorisotyössä 2 5
VAYP4 Seikkailukasvattajan tekniset taidot: Melontaohjaajan todistus 3
VAYP5 Seikkailukasvattajan tekniset taidot: Köysitoiminnan ohjaajatestit 3
VAYP6 Yhteisölliset ja osallistavat menetelmät verkossa 5